Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння

 

 

 

Дорошенко Геннадiй Геннадiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.08.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Хрещатик, 7/11

4. Код за ЄДРПОУ

21536532

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 278-71-24 (044) 226-28-57

6. Електронна поштова адреса

uksdepo@email.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.08.2014

припинено повноваження

Голова Спостережної ради

Повний Станiслав Миколайович

 

0.00

Зміст інформації:

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА" (протокол № 3 вiд 26.08.2014 р.) було прийняте рiшення:
I. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради Банку:
1. Припинити повноваження Голови Спостережної ради Повного Станiслава Миколайовича.Повний С.М. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Банку перебував з 23.04.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

припинено повноваження

Член Спостережної ради

Бобир Лариса Борисiвна

 

0.00

Зміст інформації:

2. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Бобир Лариси Борисiвни. Бобир Л.Б. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Банку перебувала з 23.04.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

припинено повноваження

Член Спостережної ради

Iванов Олександр Сергiйович

 

0.00

Зміст інформації:

3. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Iванова Олександра Сергiйовича. Iванов О.С. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Банку перебував з 23.04.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

припинено повноваження

Член Спостережної ради

Капрару Сергiй Дмитрович

 

0.00

Зміст інформації:

4. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Капрару Сергiя Дмитровича. Капрару С.Д. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Банку перебував з 23.04.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

припинено повноваження

Член Спостережної ради

Мазницький Спартак Вячеславович

 

0,00

Зміст інформації:

5. Припинити повноваження Члена Спостережної ради Мазницького Спартака Вячеславовича. Мазницький С.В. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спостережної ради Банку перебував з 23.04.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

обрано

Голова Спостережної ради

Огiльчин Iван Васильович

 

0.00

Зміст інформації:

II. Про обрання Голови та членiв Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА".
1. Головою Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" обрано Огiльчина Iвана Васильовича термiном на три роки.
За останнi 5 рокiв Огiльчин I.В. обiймав наступнi посади: Київська регiональна дирекцiя ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", економiст 1 категорiї операцiйного вiддiлу Оболонського районного вiддiлення, експерт 1 категорiї операцiйного вiддiлу; ВАТ "ЕРСТЕ БАНК" (з 16.11.2009 р. ПАТ "ЕРСТЕ БАНК"), економiст вiддiлу продаж Київського регiонального корпоративного центру, старший менеджер по роботi з клiєнтами Київського РКЦ Пiвнiчного макрорегiону, старший менеджер по роботi з клiєнтами сектору продаж Управлiння ВКК; ТОВ "Огiльчин капiтал", директор. Огiльчин I.В. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

обрано

Член Спостережної ради

Гороховський Iлля Леонiдович

 

0.00

Зміст інформації:

2. Членом Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" обрано Гороховського Iллю Леонiдовича термiном на три роки.
За останнi 5 рокiв Гороховський I.Л. обiймав наступнi посади: Днiпропетровська облспоживспiлка, Голова Правлiння; Укоопспiлка, перший заступний Голови Правлiння, Голова Правлiння. Гороховський I.Л. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

обрано

Член Спостережної ради

Бобир Лариса Борисiвна

 

0.00

Зміст інформації:

3. Членом Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" обрано Бобир Ларису Борисовну термiном на три роки.
За останні 5 років Бобир Л.Б. обiймала наступнi посади: ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД", начальник юридичного вiддiлу, директор юридичного департаменту; ТОВ "IНТЕР ФУД", директор юридичного департаменту; ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД", керiвник юридичного департаменту; ТОВ "IНТЕР ФУД", заступник директора з юридичних питань та корпоративного права. Бобир Л.Б. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

обрано

Член Спостережної ради

Мазницький Спартак Вячеславович

 

0.00

Зміст інформації:

4. Членом Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" обрано Мазницького Спартака Вячеславовича термiном на три роки.
За останнi 5 рокiв Мазницький С.В. обiймав наступнi посади: ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД", керiвник вiддiлу залучень та iнвестицiй, заступник директора департаменту - начальник вiддiлу казначейства департаменту економiки та фiнансiв; ТОВ "IНТЕР ФУД", заступник директора департаменту економiки та фiнансiв - начальник вiддiлу казначейства. Мазницький С.В. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

26.08.2014

обрано

Член Спостережної ради

Капрару Сергiй Дмитрович

 

0.00

Зміст інформації:

5. Членом Спостережної ради АБ "УКООПСПIЛКА" обрано Капрару Сергiя Дмитровича термiном на три роки.
За останнi 5 рокiв Капрару С.Д. обiймав наступнi посади: ТОВ "Мозаiк-Iнвестментс", заступник начальника управлiння корпоративного фiнансування; ТОВ "Мiлленiум Капiтал", Генеральний директор. Капрару С.Д. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше