Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння

 

 

 

Дорошенко Геннадiй Геннадiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

23.09.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, Хрещатик, 7/11

4. Код за ЄДРПОУ

21536532

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 278-71-24 (044) 226-28-57

6. Електронна поштова адреса

uksdepo@email.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.09.2014

призначено

член Правлiння

Ковальов Олексiй Павлович

 

0.00

Зміст інформації:

Спостережною радою АБ "УКООПСПIЛКА" (Протокол № 29 вiд 23.09.2014р.) прийнято рiшення з 24.09.2014 року призначити Ковальова Олексiя Павловича, начальника вiддiлу фiнансового монiторингу членом Правлiння АБ "УКООПСПIЛКА" та ввести його до складу членiв Правлiння АБ "УКООПСПIЛКА". Строк на який призначено особу - до переобрання. За останнi 5 рокiв Ковальов О.П. обiймав наступнi посади: ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" (з 05.06.13 р. ПАТ "ФIДОКОМБАНК"), економiст, головний економiст, виконуючий обов'язки начальника вiддiлу фiнансового монiторингу, начальник управлiння протидiї легалiзацiї доходiв та нагляду за дотриманням регулятивних вимог; ПуАТ"ФIДОБАНК", керiвник служби фiнансового монiторингу, провiдний економiст служби нормативного контролю; ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", заступник начальника вiддiлу фiнансового монiторингу. Ковальов О.П. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше