Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА"

2. Код за ЄДРПОУ

21536532

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Хрещатик 7/11

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 278-71-24 (044) 226-28-57

5. Електронна поштова адреса

uksdepo@email.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА" (протокол № 21 вiд 17.07.2014р.) було прийняте рiшення:
1. З 18.07.2014р. призначити Дорошенко Геннадiя Геннадiйовича, начальника управлiння iнвестицiйної дiяльностi, члена Правлiння банку тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння АБ "УКООПСПIЛКА". Дорошенко Г.Г. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2. З 18.07.2014р. призначити Лiснiчук Ганну Григорiївну заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АБ "УКООПСПIЛКА". За останнi 5 рокiв Лiснiчук Г.Г. обiймала наступнi посади: ВАТ "ЕРСТЕ БАНК" (з 05.06.13 ПАТ "ФIДОКОМБАНК") Начальник вiддiлу реструктуризацiї i погашення заборгованостi клiєнтiв КБ Управлiння по боротьбi з проблемною заборгованiстю корпоративних клiєнтiв Департаменту управлiння ризиками; начальник управлiння по боротьбi з проблемною заборгованiстю, заступник директора департаменту управлiння ризиками; начальник управлiння кредитного аналiзу та спецiального фiнансування Департаменту корпоративного бiзнесу; начальник центру кредитування. Лiснiчук Г.Г. часткою у статутному капiталi та акцiями АБ "УКООПСПIЛКА" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Дорошенко Геннадiй Геннадiйович

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

17.07.2014

(дата)

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше