Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 04.03.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА"

2. Код за ЄДРПОУ

21536532

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Хрещатик, 7/11

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 278-71-24 (044) 226-28-57

5. Електронна поштова адреса

uksdepo@email.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.bankukoopspilka.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПIЛКА" (протокол №7 вiд 04.03.2014року) було прийняте рiшення:
04.03.2014 року

2.1. Вивести зi складу АБ «УКООПСПIЛКА» (припинити повноваження) Кострейчук Наталю Вiкторiвну, начальника кредитно-депозитного вiддiлу.
Кострейчук Н.В. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Правлiння перебувала з 17.09.2013 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

     2.2. Вивести зi складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» (припинити повноваження) Фомичову Наталю Михайлiвну, начальника управлiння активно-пасивних операцiй.
Фомичова Н.М. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Правлiння перебувала з 17.09.2013 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

     2.3. Вивести зi складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» (припинити повноваження) Коваля Олександра Iвановича, начальника вiддiлу по роботi з проблемною заборгованiстю.
Коваль О.I. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Правлiння перебував з 17.09.2013 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

05.03.2014 року
     2.4. Iваненка Сергiя Iвановича, заступника Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» перевести (призначити) на посаду Першого заступника Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк, на який призначено особу, не визначено.
До призначення Iваненко С.I. обiймав наступнi посади: заступник Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА», начальник кредитного вiддiлу ПАТ “УНIКОМБАНК”, провiдний економiст кредитного вiддiлу, в.о. завсектором кредитного вiддiлу ТОВ “Банк Перспектива”, економiст економiчного вiддiлу, головний економiст економiчного вiддiлу Донецької фiлiї АТ “Український iновацiйний банк”;.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Iваненко С.I. володiє акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» у кiлькостi 16 429 акцiй простих iменних, що складає 0,0002% СК , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     2.5. Iсакова Ростислава Вiкторовича призначити на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» та ввести до складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк, на який призначено особу, не визначено.
До призначення Iсаков Р.В. обiймав наступнi посади: Заступник Голови Правлiння ПАТ АБ «Експрес-Банк», заступник керуючого Київської фiлiї АКБ «МТ-Банк», заступник менеджера з iнвестицiй в Представництвi фiрми «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд» (США) в Українi, ризик-менеджер/начальник департаменту управлiння ризиками в Київському мiжнародному банку, провiдний спецiалiст вiддiлу кредитного аналiзу Кредитного управлiння в Першому Українському Мiжнародному Банку.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Iсаков Р.В. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     2.6. Попова Едуарда Вiкторовича призначити на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» та ввести до складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк, на який призначено особу, не визначено.
До призначення Попов Е.В. обiймав наступнi посади: виконавчий директор апарату управлiння з питань роздрiбного бiзнесу, ПАТ «ФIНАНС БАНК», радник Голови Правлiння з питань роздрiбного бiзнесу ПАТ «ТММ-Банк» (з 16.04.2013 року ПАТ «ТММ-Банк» перейменовано на ПАТ «ФIНАНС БАНК»), заступник директора з розвiтку бiзнесу ТОВ «ФК «Фiнанс Капiтал», заступник Голови Правлiння ВАТ КБ «Iпобанк», директор по роздрiбному бiзнесу, Член Правлiння ВАТ Банк «РОЗДРIБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВIС», заступник директора Представництва Iнвестицiйного банку «ТРАСТ» (ВАТ) в Українi, начальник управлiння маркетингу та розвитку продуктiв для приватних клiєнтiв Райффайзен банк Україна, заступник Голови Правлiння Український кредитний банк, Вiце-Президент – начальник Управлiння пластикових карток та неторгових послуг АКБ «Надра», заступник голови Правлiння Банк «Україна», заступник Голови Правлiння АКБ «Легбанк», директор департаменту неторгових послуг та грошового обiгу, заступник Голови Правлiння, начальник управлiння неторгових операцiй, заступник начальника головного управлiння валютних ресурсiв та кореспондентських вiдношень – начальник вiддiлу чекових операцiй управлiння валютних ресурсiв i кореспондентських вiдносин, головний економiст вiддiлу неторгових операцiй управлiння мiжнародних розрахункiв Республiканський акцiонерний комерцiйний агропромисловий банк «Україна», в.о. вченого секретаря вiддiлення економiки АН УССР, науковий спiвробiтник – консультант Науково-органiзацiйного вiддiлу Президiума АН УССР, молодший науковий спiвробiтник Iнститута економiки АН УССР .
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Попов Е.В. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     2.7. Шарова Iгоря Борисовича призначити на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» та ввести до складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк, на який призначено особу, не визначено.
До призначення Шаров I.Б. обiймав наступнi посади: заступник Голови Правлiння, радник Голови Правлiння з питань iнформацiйних технологiй ПАТ «ТММ-Банк» (з 16.04.2013 року ПАТ «ТММ-Банк» перейменовано на ПАТ «ФIНАНС БАНК»), директор департаменту iнформатизацiї ПАТ «Державний ощадний банк України», виконавчий директор з iнформацiйних технологiй ВАТ «Українська страхова компанiя «ДЖЕНЕРАЛI ГАРАНТ», директор Департаменту iнформатизацiї процесiв оподаткування, радник податкової служби I (першого) рангу Державної податкової адмiнiстрацiї України, директор центру автоматизацiї, директор департаменту автоматизацiї АКБ соцiального розвитку «УКРСОЦБАНК», технiчний директор ТОВ з iноземними iнвестицiями «Гiльдiя», начальник управлiння iнформацiйних технологiй АТ «УКРIНБАНК», технiчний директор ЗАТ «Прiоком», директор центру автоматизацiї Банк «Україна», начальник вiддiлу по роботi з корпоративними замовниками, , менеджер проектiв ЗАТ «Сайфер», заступник директора департаменту – начальника управлiння розробки перспективних технологiй департаменту iнформацiйно-комунiкацiйних систем, заступник начальника департаменту iнформацiйно-комунiкацiйних систем, заступник начальника управлiння зв’язку та iнформацiйних систем обмiну даними – начальника вiддiлу розробки методiв технiчного захисту iнформацiї, заступник начальника управлiння зв’язку та iнформацiйних систем обмiну даними – керуючого сектором технiчного захисту iнформацiї вiддiлу iнформацiйних систем обмiну даними, головний iнженер вiддiлу iнформацiйних систем обмiну даними управлiння зв’язку та iнформацiйних систем обмiну даними Банк «Україна», начальник бюро в АСУ и СВТ Завод НII «КВАНТ», iнженер –програмiст 3 категорiї, iнженер – електронник 3 категорiї Київський завод «Генератор»
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Шаров I.Б. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

     2.8. Дорошенка Геннадiя Геннадiйовича, начальника Управлiння iнвестицiйної дiяльностi призначити членом Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА» та ввести до складу Правлiння АБ «УКООПСПIЛКА». Строк, на який призначено особу, не визначено.
До призначення Дорошенко Г.Г. обiймав наступнi посади: помiчник Голови Правлiння, начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу, начальник вiддiлу фондових операцiй, начальник сектору вексельних операцiй, спецiалiст вiддiлу фондових операцiй АКБ «Iндустрiалбанк»
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Дорошенко Г.Г. часткою у статутному капiталi та акцiями ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПIЛКА» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Кравець Володимир Миколайович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

05.03.2014

(дата)

 

Курс валют

Дата встановлення: 00/00/0000

Базова сума: вказано за 000 одиниць

Код валюты

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

643

Російський Рубль

00.00

00.00

840

Долар США

0000.00

0000.00

978

ЕВРО

0000.00

0000.00

новини

Зміна фактичної адреси

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "Укоопспілка" станом на 01.01.2017.

Детальніше

Оголошення

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Звіт про виплати та надходження АБ "УКООПСПІЛКА" станом на 01.01.2016

Детальніше

Оголошення про проведення безпосереднього продажу майна ПАТ АБ «Укоопспілка»

Детальніше

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Детальніше

Повідомлення про інформацію 05.12.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію 20.11.14

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Зміни до тарифів по картковим рахункам.

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Затверджені нові тарифи по обслуговуванню карткових рахунків

Детальніше

Повідомлення про інформацію 08.09.2014

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про інформацію

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.07.14

Детальніше

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА»

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.09.13

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.04.13

Детальніше

Подтвержден рейтинг ПАО «АБ« Укоопспилка »

Детальніше

Продаж нежитлових приміщень 19.10.2012 р.

Детальніше